vagonWEB

Železniční osobní vozy

Řazení vlaků   2019 - ÖBB SB

 
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SB 5689   S1   Bregenz Hafen 19:41 - Bregenz 19:43-19:44 - Wolfurt 19:52-19:52 - ... - Rankweil 20:23-20:24 - Feldkirch 20:30-20:31 - Bludenz 20:51
SB 5690   S1   Bludenz 21:09 - Feldkirch 21:29-21:30 - Rankweil 21:35-21:35 - ... - Dornbirn 21:58-21:59 - Wolfurt 22:05-22:06 - Bregenz 22:14
SB 5691   S1   Bregenz Hafen 20:11 - Bregenz 20:13-20:14 - Wolfurt 20:22-20:22 - ... - Rankweil 20:53-20:54 - Feldkirch 21:00-21:01 - Bludenz 21:21
SB 5692   S1   Bludenz 21:39 - Feldkirch 21:59-22:00 - Rankweil 22:05-22:05 - ... - Dornbirn 22:28-22:29 - Wolfurt 22:35-22:36 - Bregenz 22:44
SB 5693   S1   Bregenz 04:14 - Wolfurt 04:22-04:22 - Dornbirn 04:29-04:30 - ... - Rankweil 04:53-04:54 - Feldkirch 05:00-05:01 - Bludenz 05:21
SB 5696   S1   Bludenz 23:39 - Feldkirch 23:59-00:00 - Rankweil 00:05-00:05 - ... - Wolfurt 00:35-00:36 - Bregenz 00:44-00:45 - Bregenz Hafen 00:47
SB 5698   S1   Bludenz 03:39 - Feldkirch 03:59-04:00 - Rankweil 04:05-04:05 - ... - Dornbirn 04:28-04:29 - Wolfurt 04:35-04:36 - Bregenz 04:44
SB 5730   S3   St.Margrethen 06:25 - Bregenz 06:40
SB 5731   S3   Lochau-Hörbranz 05:36 - Bregenz Hafen 05:38-05:39 - Bregenz 05:41-05:42 - St.Margrethen 05:59
SB 5732   S3   St.Margrethen 06:55 - Bregenz 07:10
SB 5733   S3   Bregenz 06:17 - St.Margrethen 06:34
SB 5734   S3   St.Margrethen 07:25 - Bregenz 07:40
SB 5735   S3   Lochau-Hörbranz 06:41 - Bregenz Hafen 06:43-06:44 - Bregenz 06:46-06:47 - St.Margrethen 07:04
SB 5736   S3   St.Margrethen 07:55 - Bregenz 08:10
SB 5737   S3   Lochau-Hörbranz 07:11 - Bregenz Hafen 07:14-07:14 - Bregenz 07:16-07:17 - St.Margrethen 07:34
SB 5738   S3   St.Margrethen 08:25 - Bregenz 08:40
SB 5739   S3   Bregenz Hafen 07:44 - Bregenz 07:46-07:47 - St.Margrethen 08:04
SB 5740   S3   St.Margrethen 08:55 - Bregenz 09:10
SB 5741   S3   Bregenz 08:17 - St.Margrethen 08:34
SB 5742   S3   St.Margrethen 09:25 - Bregenz 09:40
SB 5744   S3   St.Margrethen 09:55 - Bregenz 10:10
SB 5745   S3   Bregenz 09:17 - St.Margrethen 09:34
SB 5747   S3   Bregenz 09:47 - St.Margrethen 10:04
SB 5748   S3   St.Margrethen 10:55 - Bregenz 11:10
SB 5750   S3   St.Margrethen 11:25 - Bregenz 11:40
SB 5752   S3   St.Margrethen 11:55 - Bregenz 12:10
SB 5753   S3   Bregenz 11:17 - St.Margrethen 11:34
SB 5754   S3   St.Margrethen 12:25 - Bregenz 12:40
SB 5755   S3   Bregenz 11:47 - St.Margrethen 12:04
SB 5756   S3   St.Margrethen 12:55 - Bregenz 13:10
SB 5757   S3   Bregenz 12:17 - St.Margrethen 12:34
SB 5758   S3   St.Margrethen 13:25 - Bregenz 13:40
SB 5759   S3   Bregenz 12:47 - St.Margrethen 13:04
SB 5760   S3   St.Margrethen 13:55 - Bregenz 14:10
SB 5761   S3   Bregenz 13:17 - St.Margrethen 13:34
SB 5762   S3   St.Margrethen 14:25 - Bregenz 14:40
SB 5763   S3   Bregenz 13:47 - St.Margrethen 14:04
SB 5764   S3   St.Margrethen 14:55 - Bregenz 15:10
SB 5765   S3   Bregenz 14:17 - St.Margrethen 14:34
SB 5766   S3   St.Margrethen 15:25 - Bregenz 15:40
SB 5768   S3   St.Margrethen 15:55 - Bregenz 16:10
SB 5769   S3   Bregenz 15:17 - St.Margrethen 15:34
SB 5770   S3   St.Margrethen 16:25 - Bregenz 16:40
SB 5771   S3   Bregenz 15:47 - St.Margrethen 16:04
SB 5772   S3   St.Margrethen 16:55 - Bregenz 17:10
SB 5774   S3   St.Margrethen 17:25 - Bregenz 17:40
SB 5775   S3   Bregenz 16:47 - St.Margrethen 17:04
SB 5776   S3   St.Margrethen 17:55 - Bregenz 18:10
SB 5777   S3   Bregenz 17:17 - St.Margrethen 17:34
SB 5778   S3   St.Margrethen 18:25 - Bregenz 18:40
SB 5779   S3   Bregenz 16:17 - St.Margrethen 16:34
SB 5780   S3   St.Margrethen 18:55 - Bregenz 19:10
SB 5781   S3   Bregenz 17:47 - St.Margrethen 18:04
SB 5783   S3   Bregenz 18:17 - St.Margrethen 18:34
SB 5784   S3   St.Margrethen 19:55 - Bregenz 20:10
SB 5785   S3   Bregenz 18:47 - St.Margrethen 19:04
SB 5786   S3   St.Margrethen 20:55 - Bregenz 21:10-21:11 - Bregenz Hafen 21:13
SB 5787   S3   Bregenz 19:17 - Lustenau 19:28
SB 5788   S3   St.Margrethen 21:55 - Bregenz 22:10
SB 5790   S3   St.Margrethen 22:55 - Bregenz 23:10
SB 5791   S3   Bregenz 20:47 - St.Margrethen 21:04
SB 5792   S3   St.Margrethen 23:55 - Bregenz 00:10
SB 5793   S3   Bregenz Hafen 21:44 - Bregenz 21:46-21:47 - St.Margrethen 22:04
SB 5794   S3   St.Margrethen 00:55 - Bregenz 01:10
SB 5795   S3   Bregenz 22:47 - St.Margrethen 23:04
SB 5797   S3   Bregenz 23:47 - St.Margrethen 00:04
SB 5798   S3   St.Margrethen 05:50 - Bregenz 06:10
SB 5799   S3   Bregenz 05:17 - St.Margrethen 05:34
SB 5900      Linz Hbf 04.52, Wels Hbf 05.14-05.16, Neumarkt-Kallham 05.42-05.43, Schärding 06.14-06.15, Passau Hbf 06.29
SB 5901      Schärding 03.58, Neumarkt-Kallham 04.28-04.29, Wels Hbf 04.55-04.56, Linz Hbf 05.19
SB 5902      Garsten 04.42, Steyr 04.45-04.46, St. Valentin 05.08-05.11, ... Neumarkt-Kallham 06.39-06.41, Schärding 07.12-07.14, Passau Hbf 07.28
SB 5903      Passau Hbf 04.19, Schärding 04.31-04.32, Neumarkt-Kallham 05.03-05.04, Wels Hbf 05.29-05.31, Linz Hbf 05.54
SB 7550   S3   Klagenfurt Hbf 04:36 - Völkermarkt-Kühnsdorf 05:00 - Bleiburg 05:15
SB 7551   S3   Bleiburg 05:33 - Völkermarkt-Kühnsdorf 05:48-05:49 - Klagenfurt Hbf 06:14
SB 7553   S3   Klagenfurt Hbf 05:42 - Weizelsdorf 05:57
SB 7554   S3   Weizelsdorf 06:04 - Klagenfurt Hbf 06:20
SB 7555   S3   Völkermarkt-Kühnsdorf 06:25 - Klagenfurt Hbf 06:51
SB 7557   S3   Klagenfurt Hbf 06:31 - Weizelsdorf 06:48
SB 7558   S3   Klagenfurt Hbf 10:06 - Völkermarkt-Kühnsdorf 10:29-10:30 - Bleiburg 10:45-10:46 - St.Paul 11:05-11:06 - Wolfsberg 11:26
SB 7559   S3   Klagenfurt Hbf 07:32 - Klagenfurt Süd 07:35
SB 7560   S3   Klagenfurt Hbf 11:06 - Völkermarkt-Kühnsdorf 11:29-11:30 - Bleiburg 11:45-11:46 - St.Paul 12:05-12:06 - Wolfsberg 12:26
SB 7561   S3   Wolfsberg 08:00 - St.Paul 08:21-08:22 - Bleiburg 08:44-08:45 - Völkermarkt-Kühnsdorf 09:00-09:01 - Klagenfurt Hbf 09:26
SB 7562   S3   Klagenfurt Süd 12:30 - Klagenfurt Hbf 12:33
SB 7563   S3   Wolfsberg 10:00 - St.Paul 10:21-10:22 - Bleiburg 10:44-10:45 - Völkermarkt-Kühnsdorf 11:00-11:01 - Klagenfurt Hbf 11:26
SB 7564   S3   Klagenfurt Hbf 14:06 - Völkermarkt-Kühnsdorf 14:29-14:30 - Bleiburg 14:45-14:46 - St.Paul 15:05-15:06 - Wolfsberg 15:26
SB 7565   S3   Wolfsberg 12:00 - St.Paul 12:21-12:22 - Bleiburg 12:44-12:45 - Völkermarkt-Kühnsdorf 13:00-13:01 - Klagenfurt Hbf 13:26
SB 7566   S3   Klagenfurt Süd 13:30 - Klagenfurt Hbf 13:33
SB 7567   S3   Klagenfurt Hbf 12:21 - Klagenfurt Süd 12:24
SB 7568   S3   Klagenfurt Hbf 15:06 - Völkermarkt-Kühnsdorf 15:29-15:30 - Bleiburg 15:45-15:46 - St.Paul 16:05-16:06 - Wolfsberg 16:26
SB 7569   S3   Klagenfurt Hbf 13:21 - Klagenfurt Süd 13:24
SB 7570   S3   Klagenfurt Süd 15:30 - Klagenfurt Hbf 15:33
SB 7571   S3   Wolfsberg 14:00 - St.Paul 14:21-14:22 - Bleiburg 14:44-14:45 - Völkermarkt-Kühnsdorf 15:00-15:01 - Klagenfurt Hbf 15:26
SB 7572   S3   Klagenfurt Hbf 18:06 - Völkermarkt-Kühnsdorf 18:29-18:30 - Bleiburg 18:45-18:46 - St.Paul 19:05-19:06 - Wolfsberg 19:26
SB 7573   S3   Wolfsberg 15:00 - St.Paul 15:21-15:22 - Bleiburg 15:44-15:45 - Völkermarkt-Kühnsdorf 16:00-16:01 - Klagenfurt Hbf 16:26
SB 7574   S3   Klagenfurt Hbf 19:06 - Völkermarkt-Kühnsdorf 19:29-19:30 - Bleiburg 19:45-19:46 - St.Paul 20:05-20:06 - Wolfsberg 20:26
SB 7575   S3   Klagenfurt Hbf 15:21 - Klagenfurt Süd 15:24
SB 7577   S3   Wolfsberg 16:00 - St.Paul 16:21-16:22 - Bleiburg 16:44-16:45 - Völkermarkt-Kühnsdorf 17:00-17:01 - Klagenfurt Hbf 17:26
SB 7579   S3   Wolfsberg 18:00 - St.Paul 18:21-18:22 - Bleiburg 18:44-18:45 - Völkermarkt-Kühnsdorf 19:00-19:01 - Klagenfurt Hbf 19:26
SB 7581   S3   Wolfsberg 19:00 - St.Paul 19:21-19:22 - Bleiburg 19:44-19:45 - Völkermarkt-Kühnsdorf 20:00-20:01 - Klagenfurt Hbf 20:26
SB 14125      Salzburg Hbf 13.15, Bischofshofen 14.16
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1176.65

Našli jste chybu?